Zanimljivo

Uobičajena oksokiselinska jedinjenja

Uobičajena oksokiselinska jedinjenja

Oksokiseline su kiseline koje sadrže atom vodika vezan na atom kisika. Ove kiseline disociraju u vodi razbijanjem te veze i formiranjem hidronijevih jona i poliatomskih aniona. Tablica u nastavku navodi uobičajene okso kiseline i njihove pridružene anione.

Uobičajeni oksoakiseline i pridruženi anioni

OxoacidFormulaAnionAnion Formula
sirćetna kiselinaCH3COOHacetatCH3COO-
ugljena kiselinaH2CO3karbonatCO32-
hlorna kiselinaHClO3hloratClO3=
hlorovodična kiselinaHClO2hloritClO2-
hipohlorna kiselinaHClOhipohloritClO-
jodna kiselinaHIO3jodatIO3-
azotna kiselinaHNO3nitratNE3-
azotna kiselinaHNO2nitritNE2-
perhlorna kiselinaHClO4perhloratClO4-
fosforna kiselinaH3PO4fosfatPO43-
fosforna kiselinaH3PO3fosfitaPO33-
sumporna kiselinaH2SO4sulfatSO42-
sumporna kiselinaH2SO3sulfitSO32-


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos